logo

Privacyverklaring


Uw privacy
Dialysekliniek Noord is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dialysekliniek Noord vindt de bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk. Wij respecteren uw privacy en gaan zorgvuldig om met de gegevens die u ons verstrekt als patiënt, bezoeker en medewerker. Daarbij houden wij ons aan de wettelijke rechten en plichten van onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dialysekliniek Noord verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de gegevens zelf vrijwillig aan ons verstrekt. Hieronder is een overzicht gegeven van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadres;
Dialysekliniek Noord verwerkt ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens om aan onze zorgverlenende taak te kunnen voldoen. Hieronder is een overzicht gegeven van de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
 • Gegevens over uw gezondheid;
 • Burgerservicenummer; 
Het kan voorkomen dat personen jonger dan 16 jaar gebruik maken van onze diensten. In dergelijke gevallen zullen wij altijd toestemming vragen van ouders of een voogd. Wij kunnen niet controleren of bezoekers van onze website 16 jaar of ouder zijn. Wij raden ouders en voogden daarom aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zodoende te voorkomen dat gegevens over jongeren onder 16 jaar worden verzameld zonder toestemming van ouders of voogd.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Dialysekliniek Noord kan persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
 • Om contact met u te kunnen onderhouden;
 • Om u te kunnen voorlichten over onze diensten;
 • Voor het uitvoeren van met u afgesloten overeenkomsten zoals een behandelingsovereenkomst of een arbeidsovereenkomst;
 • Voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, gericht op de verbetering van de individuele zorg;
 • Voor het declareren van zorgkosten bij uw verzekeraar;
 • Uitvoeren van beheersactiviteiten voor controle werkzaamheden;
 • Het voeren van onze financiële administratie ten behoeve van het innen van verschuldigde bedragen inclusief het uitbesteden van het innen van vorderingen door derden;
 • Om u blijvend te informeren over bestaande en nieuwe dienstverlening door Dialysekliniek Noord;
 • Om te kunnen communiceren met u over vragen;
 • Om te kunnen voldoen aan de uitoefening van uw rechten op grond van wetgeving;
 • Het doen van (klant) tevredenheidsonderzoeken;
 • Kwaliteitsverbetering van de dienstverlening van Dialysekliniek Noord, daaronder begrepen de verlening van zorg;
 • Om u te kunnen informeren over onze activiteiten middels (digitale) nieuwsbrieven;
 • Het versturen van afspraakbevestigingen en -herinneringen;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het verstrekken van informatie aan de belastingdienst, de accountant en om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht;
 • Het behandelen van klachten, geschillen en overige uitingen van ontevredenheid;
 • Voor het behandelen en afhandelen van sollicitatieprocedures.
 • Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het EPD en het internetverkeer;
 • Medewerkers tevredenheidsonderzoeken. 
Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG);
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en / of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG);
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG);
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1 sub d AVG);
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG);
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Dialysekliniek Noord of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f AVG). 
Delen van persoonsgegevens met derden
Dialysekliniek Noord deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit nodig is voor het verlenen van onze dienstverlening en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dialysekliniek Noord verstrekt uw gegevens alleen aan andere derden als wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Dialysekliniek Noord maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering. Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren, of om zaken te kunnen voorspellen. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen zijn; financiële situatie, interesses, gedrag of locatie.

Bewaartermijn
Dialysekliniek Noord bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het verwezenlijken van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen zoals op grond van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst.
Beveiliging van uw persoonsgegevens
Dialysekliniek Noord neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vragen of opmerkingen over de beveiliging heeft, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming, Greetje Bouwmeester, E-mail: privacy@dialysekliniek.nl
 
Cookies
Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine bestandjes die bij een bezoek aan de website worden meegestuurd en  op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Er zijn 3 soorten cookies:
 • Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren;
 • Analytische cookies: dit zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde u dit doet en hoe lang u op de pagina blijft. Daarmee zijn web-statistieken te maken, die kunnen helpen om de website beter op de bezoekers af te stemmen;
 • Tracking cookies: deze cookies worden geplaatst om uw gedrag op verschillende websites op het internet te volgen. Dit geldt ook voor gedrag op social media zoals Facebook en Twitter. 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dialysekliniek Noord gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Dialysekliniek Noord heeft hier geen invloed op. Cookies kunnen te allen tijden gewist worden en u kunt uw internetbrowser zo instellen dat er geen cookies meer worden opgeslagen.